Common Prayers in Irish Gaelic

Irish Prayers Banner

 

Sacred Heart

THE OUR FATHER 

Ar nAthair, atá ar neamh, go naofar d’áinm,
Er NAW-her, ahTAW er nav, Guh neefer DAH-nim
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy Name

GO dtaga do ríocht,Go néadfar do thoil,
Guh dawgah duh REE-uchkt, Guh NANE-ter duh hull
Thy kingdom come, Thy will be done

Ar an talamh, Mar a dhéantar ar neamh.
ER un tah-luv, Mahr a YANE-ter er nav.
On Earth as it is in heaven

Ár n-arán leathúil tabhair dúinn ínniu, 
Ahr nah-rahn LAY-hool tour doo-in in-you,
Give us this day our daily bread

Agus maith dúinn ár bhfiacha, 
Ah-gus maw doo-in ahr VEE-ach-ha
And forgive us our trespasses

Mar a mhaithimidine dár bhféichiúna féin, 
Mahr a WHAW-hih-MWID-nuh dahr VAYCK-hoona fane,
As we forgive those who trespass against us

Agus ná lig sinn i gcathú, 
Ah-gus nah ligg shinn ih GAW-hoo
And lead us not into temptation

Ach saor sinn ó olc. Amen. 
Ach sear shinn oh olk.  Ah-men
But deliver us from evil.  Amen

 

 

immaculate-heart

THE HAIL MARY 

Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
Shay du VAH-ha, a WIR-rah, ahTAW lawn da grAWSta
Hail Mary, full of grace,

Tá an Tiarna leat. 
Taw un TCHEER-nuh lat.
The Lord is with thee.

Is beannaí tú idir mhná agus 
Iss bannee TOO idjir MHRAH ah-gus
Blessed art thou among women and 

Is beannaí toradh do bhroinn, Íosa.
Iss bannee TOR-ruh duh VRO-inn EE-sa.
Blessed is the fruit of thy womb, Jesus

A Naomh Muire, Máthair Dé, 
Ah NEEV Mwirra, MAH-her JAY,
Holy Mary, Mother of God

Gui orainn na peacaí, 
Gwe OHR-inn nuh PAH-kee,
Pray for us sinners

Anois agus ar uair ár mbáis. Amen.
Ah-NISH ah-gus er OO-wer ahr MAWsh.  Ah-men.
Now and at the hour of our death.  Amen

 

 

Holy Trinity

THE GLORY BE 

Glóire don Athair, agus don Mhac, 
GLOHR-ruh dun AH-her, AH-gus dun WHAK,
Glory be to the Father, and to the Son

Agus don Spiorad Naomh, 
AH-gus dun SPEER-rud neeve,
And to the Holy Spirit

Mar a bhí ó thús, mar atá anois 
Mahr uh vee oh HOOSE, mahr a-TAW ah-nish,
As it was in the beginning, is now

Agus mar a bheas go bráith 
Ah-gus mahr uh VYASS guh BRAWH
And ever shall be

Trí shaol na saol.  Amen 
Tree heel nuh seel.  Ah-men
World without end.  Amen